1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

IW EQUAL " Romowie na rynku pracy"

Celem projektu „ Romowie na rynku pracy” była poprawa sytuacji bezrobotnych Romów na rynku pracy poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu działań, jego wdrożenie do praktyki, ocenę skuteczności oraz upowszechnienie wyników, co ma umożliwić zastosowanie go na szerszą skalę. Cel ten jest całkowicie zgodny z celem głównym działań podejmowanych w ramach Tematu A IW EQUAL określonym jako „Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”.

Dokonana została szczegółowa diagnoza sytuacji zawodowej Romów na wybranym obszarze oraz wypracowano spójny model działań.
W ramach tego celu zrealizowane zostały następujące cele cząstkowe:
1.Skompletowano zespół badawczy;
2.Przygotowano szczegółową koncepcję badań oraz narzędzi badawczych;
3.Przeprowadzono badania terenowe;
4.Opracowano wyniki badań w formie diagnozy;
5.Wykonano prace koncepcyjne w celu wypracowania modelu proponowanych działań.
Cele cząstkowe określone zostały konkretnie. Ich realizacja całkowicie mieściła się w kompetencjach powołanego zespołu badawczego w składzie: prof. dr hab. Lech Mróz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), który nadzorował całość prac badawczych pod względem merytorycznym, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny (Uniwersytet Jagielloński).
Wskazani wyżej organizatorzy badań prezentowali wysoki poziom umiejętności badawczych, jak również znajomość problematyki romskiej, w obrębie, której prowadzili już prace badawcze. Każdy z nich skompletował sobie zespół współpracowników, którym kierował. Środki przewidziane w budżecie na badania wyliczone zostały na podstawie sporządzonego szczegółowo budżetu prac badawczych. Efektem badań były referaty, które zostały przedstawione podczas konferencji prezentującej wyniki badań oraz raport końcowy, który został opublikowany. W czasie konferencji został zaprezentowany również model działań przewidzianych do realizacji w kolejnej fazie projektu. Warunkiem powodzenia badań terenowych było zapewnienie współdziałania ze strony grupy badanej. Warunek ten spełniono poprzez uczestnictwo w Partnerstwie lokalnych organizacji romskich oraz liderów romskich tam, gdzie organizacje lokalne aktualnie dopiero powstają. Zapewniono również akceptację i pomoc ze strony starszyzny romskiej, co było szczególnie istotne w gminie Nysa oraz współdziałanie i pomoc ze strony lokalnych instytucji samorządowych, które uczestniczą w Partnerstwie.
Działaniami edukacyjnymi prowadzącymi do poprawy poziomu wykształcenia zawodowego i ogólnego Romów objęto 100 bezrobotnych osób. W ramach tego celu zrealizowane były następujące cele cząstkowe:
1.Promocja działań edukacyjnych i rekrutacja uczestników szkoleń w grupie beneficjentów ostatecznych,
2.Przygotowanie organizacyjne i logistyczne szkoleń i kursów,
3.Przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w oparciu o rozwiązanie wypracowane na etapie badawczym projektu, a także zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w okresie wcześniejszym.
Szkolenia prowadzone były w oparciu o program wypracowany na podstawie koncepcji sporządzonej na etapie badawczym. Opracowaniem programu oraz prowadzeniem szkoleń zajmowała się wyspecjalizowana firma, która od lat prowadzi tego typu działalność, dysponuje więc odpowiednimi doświadczeniami i możliwościami. Promocja i rekrutacja uczestników szkoleń prowadzone były głównie przez lokalne organizacje romskie i lokalnych liderów przy współdziałaniu starszyzny romskiej. Wzięło w nich udział 100 osób rekrutowanych spośród beneficjentów ostatecznych.
W ramach tego celu zrealizowane były następujące cele cząstkowe:
poprawa sytuacji zawodowej beneficjentów ostatecznych poprzez działania prowadzone przez Romskie Pośrednictwo Pracy, wypracowanie koncepcji zatrudnienia Romów w „Osadzie romskiej” planowanej do realizacji inwestycji turystycznej w powiecie tatrzańskim, promocja zatrudnienia beneficjentów ostatecznych poprzez działania podejmowane w stali lokalnej przez Partnerów (Gmina Nysa, Gmina Prudnik, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Starostwo Tatrzańskie).
Romskie Pośrednictwo Pracy oraz Romską Agencję Artystyczną uruchomiono w oparciu o know how, dostarczone przez partnerów zagranicznych i realizowane w bezpośredniej współpracy z nimi. Ich działanie było komplementarne ze szkoleniami prowadzonymi w ramach projektu, co wpłynęło na zatrudnienie osób szkolonych. Realizowane było we współpracy i przy pomocy powiatowych urzędów pracy, zwłaszcza powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, który jest uczestnikiem Partnerstwa oraz samorządów lokalnych, które w związku z tym przyjęły do realizacji konkretne zadania wyszczególnione w programie działań. Romskie Pośrednictwo Pracy i Romska Agencja Artystyczna współdziałały z lokalnymi społecznościami romskimi. Ich zadaniem było zapewnienie zatrudnienia konkretnej liczbie osób przeszkolonych zgodnie z założeniami projektu, co zostało zrealizowane. Zatrudnienie następowało w ramach bieżącej współpracy z Partnerem odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu. Przewidywane zatrudnienie etatowe – 10 – ciu przeszkolonych bezrobotnych Romów – zostało zrealizowane; ponadto w wyniku działania Romskiej Agencji Artystycznej zatrudnienie na podstawie umów cywilno – prawnych znalazło około 20 osób. Romskie Pośrednictwo Pracy pośredniczyło również w zatrudnieniu na podstawie umów cywilno – prawnych. Cel ten został zrealizowany w ramach projektu w okresie od stycznia 2006 roku do grudnia 2007 roku, a następnie będzie kontynuowany w ramach działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce.
Romska Agencja Artystyczna oraz Romskie Pośrednictwo Pracy nie posiadały osobowości prawnej. W okresie realizacji projektu prowadzone były w ramach zadań Administratora. Nie były więc podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ich celem była pomoc w zatrudnieniu lub samozatrudnieniu beneficjentów ostatecznych.

Rezultaty realizacji programu


W wyniku realizacji celu 1 – opracowano i opublikowano raport prezentujący szczegółową diagnozę sytuacji zawodowej Romów na obszarze realizacji projektu ujętą w kontekście sytuacji społecznej i kulturowej danego obszaru, opracowano i opublikowano model działań realizowanych w ramach projektu, opracowano i opublikowano autorski program szkoleń.
W wyniku realizacji celu 2 – objęto różnego rodzaju szkoleniami, w tym szkoleniami o charakterze zawodowym, grupę 100 bezrobotnych Romów, czym poprawiono ich sytuację zawodową poprzez zwiększenie kwalifikacji oraz umiejętności funkcjonowania na rynku pracy.
W wyniku realizacji celu 3 – stworzono Romskie Pośrednictwo Pracy, instytucję wyspecjalizowaną w nieodpłatnym udzielaniu pomocy bezrobotnym Romom, będącą zarazem instytucją o charakterze trwałym, funkcjonującą również po zakończeniu projektu; instytucja ta udzielać będzie również nieodpłatnie pomocy organizacyjnej i prawnej w samozatrudnieniu beneficjentów ostatecznych projektu; stworzono Romską Agencję Artystyczną – instytucję wyspecjalizowaną w pośrednictwie pracy w specyficznym segmencie rynku pracy, mającą również charakter trwały; zatrudniono etatowo około 10 przeszkolonych osób bezrobotnych narodowości romskiej w wyniku działania Romskiego Pośrednictwa Pracy oraz zatrudniono na podstawie umów cywilno – prawnych około 20 bezrobotnych Romów w wyniku działalności Romskiej Agencji Artystycznej; opracowano koncepcję zatrudnienia Romów w „Osadzie romskiej” w powiecie tatrzańskim i utworzono partnerstwo lokalne powołane w celu realizacji tej inwestycji.
W wyniku realizacji celu 4 – udzielono pomocy przy tworzeniu i bieżącej działalności Stowarzyszenia Romów Prudnickich (zabezpieczenie siedziby dla Stowarzyszenia Romów w Prudniku przez gminę, przeszkolono, co najmniej 1 pracownika Stowarzyszenia Romów w Prudniku w zakresie umiejętności tworzenia projektów służących poprawie sytuacji mniejszości romskiej); systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu odbywają się spotkania przedstawicieli samorządu i Stowarzyszenia; udzielana jest bieżąca pomoc organizacyjna i prawna ze strony gminy; przygotowano dokumentację rejestrową oraz zarejestrowano Stowarzyszenia Romów w Gliwicach, zapewniono mu pomoc organizacyjną i prawnej w działalności na podstawie umowy zawartej przez Partnerstwo z Miastem Gliwice; wypracowano model (modele) współdziałania samorządów lokalnych i lokalnych organizacji romskich, wytworzono narzędzia integracji na rynku pracy w postaci przewodnika dla poszukujących pracy lub samozatrudnienia uwzględniającego mentalność i poziom wykształcenia bezrobotnych osób narodowości romskiej, wypracowano zasady włączania pracodawców w działania służące poprawie sytuacji zawodowej ludności romskiej; zaktywizowano lokalne organizacje romskie poprzez włączanie ich przedstawicieli w działania polegające na poradnictwie, konsultacjach, pomocy organizacyjnej na etapie badawczym projektu oraz w trakcie prowadzonych działań edukacyjnych; zaktywizowano lokalne społeczności romskie poprzez udział ich przedstawicieli w badaniach empirycznych prowadzonych w pierwszym etapie realizacji projektu; udział w rekrutacji uczestników szkoleń oraz w szkoleniach;  udział w spotkaniach informacyjnych w tym organizowanych przez instytucje samorządowe; podjęcie zatrudnienia; udział w zarządzaniu partnerstwem.
W wyniku realizacji celu 5 – przekazano opinii publicznej rezultaty projektu poprzez publikację materiałów z konferencji i raportów; przekazano materiały z konferencji oraz raporty Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które realizuje Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, Komisji Senackiej, Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwu Gospodarki i Pracy oraz innym zainteresowanym instytucjom i organizacjom.

Partnerstwo


Administrator projektu: Stowarzyszenie Romów w Polsce

Partnerzy krajowi: Centrum Kształcenia Kadr „ Aktin”, Gmina Nysa, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Gmina Prudnik, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowości, Stowarzyszenie Romów Podhalańskich

Partnerzy ponaddnarodowi: Európska rómska pracovná agentúra (Europejska Romska Agencja Pracy) – Bratysława, Słowacja, Občanské sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy” (Stowarzyszenie Romów Północnych Moraw ) – Karwina, Czechy, Kisebbségi és Emberi jogi Alapítvány (Organizacja praw człowieka i mniejszości) – Budapeszt, Węgry, Kervan – Włochy.

Ze względu na rozległy obszar realizacji projektu oraz różnorodność podmiotów wchodzących w skład Partnerstwa celowe było wykreowanie silnej pozycji Administratora, którym zostało Stowarzyszenie Romów w Polsce, nota bene wśród trzech projektów realizowanych w Equal dla grupy docelowej romskiej, był to jedyny projekt administrowany przez stowarzyszenie romskie. W skład Partnerstwa weszły różnorodne podmioty dobrane tak, aby mogły wzajemnie się uzupełniać i wspierać, a więc stowarzyszenia romskie, instytucje samorządowe, w tym instytucje rynku pracy oraz firma specjalizująca się w działaniach edukacyjnych. Na uwagę zasługuje podkreślenie roli stowarzyszeń romskich, bez których pośrednictwa prawidłowa realizacja projektu nie byłaby możliwa. Silna pozycja administratora nie wykluczyła demokratycznego sposobu kierowania Partnerstwem. Organem nadzorującym działania prowadzone w ramach projektu było Spotkanie Plenarne Partnerów, organem pomocniczym - Komitet Doradczy złożony z osób wytypowanych przez wszystkich partnerów. Na spotkaniach plenarnych, które odbywały się regularnie co kwartał, składane były sprawozdania z realizacji zadań oraz przedstawiane oceny i wnioski przygotowane przez Komitet Doradczy. Wykonanie zadań podlegało walidacji przez Partnerów. Podkreślić trzeba integracyjny charakter Partnerstwa, w którym organizacje romskie i instytucje samorządowe utrzymywały bezpośrednie, częste kontakty, służące rozwijaniu działań mających na celu poprawę sytuacji społeczności romskiej.

Współpraca ponadnarodowa w ramach programu „Romowie na rynku pracy” IW EQUAL od samego początku miała bardzo istotne znaczenie. W ramach Partnerstwa Ponadnarodowego „Romani Organizations for Aid and Development” Stowarzyszenia Romów w Polsce współpracowało z organizacjami romskimi z różnych krajów. Zakładane cele współpracy ponadnarodowej uzgodniono w Budapeszcie w październiku 2005 roku. Podczas konferencji rozpoczynającej współpracę ponadnarodową partnerstwa R.O.A.D. uzgodniono także wspólne rezultaty, jakie winny być osiągnięte w ramach współpracy zrzeszonych w partnerstwie organizacji. Zadania podzielono, na tzw. paczki robocze i przyporządkowano je konkretnym partnerom. Celem ogólnym współpracy ponadnarodowej była wymiana tzw. dobrych, innowacyjnych praktyk oraz doświadczeń, jakie wypracowały organizacje partnerskie w ramach walki z bezrobociem wśród Romów. Jako że partnerstwo składało się z organizacji romskich, znakomicie orientujących się na gruncie romskim we własnych krajach, można się było spodziewać osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Koordynator projektu: dr Tadeusz Czekaj

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)