1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Wystawa stała w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce pn. "Przenikanie kultury. Romowie kiedyś i dziś" Daily news

Idea stworzenia wystawy Miasto Oświęcim jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych Małopolski. W centrum zachował się historyczny układ miejski z zabudową i ratuszem pochodzącym z XVII wieku. Jednocześnie Oświęcim należy do trzech najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Małopolsce - obok Krakowa i Wieliczki. W skali roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedza ok. miliona osób, większość w grupach zorganizowanych. Ponad połowa zwiedzających to młodzież szkolna. Fakt ten, eksponowany w większości materiałów informacyjnych i promocyjnych, powoduje, że miasto ma jednoznacznie wykreowany wizerunek na turystycznej mapie Polski.

Coraz większa część społeczeństwa zainteresowana jest problematyką kultury mniejszości, praw człowieka, praw mniejszości narodowych i etnicznych, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji etc. Działalność taką realizują mające swą siedzibę w mieście fundacje, stowarzyszenia i organizacje m.in. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Oświęcimskie Centrum Kultury, Centrum Żydowskie. Stowarzyszenie Romów w Polsce współpracuje z wszystkimi tymi instytucjami, użyczając od nich sale na spotkania i wystawy dla coraz bardziej zainteresowanych kulturą i problematyką romską mieszkańców i turystów. Wielu z nich zaznacza, że brakuje w Oświęcimiu stałej wystawy, prezentującej historię, kulturę i współczesność Romów. Jednym słowem - brakuje interaktywnego produktu kulturalnego, który dedykowany byłby kwestiom romskim.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Stowarzyszenie Romów w Polsce postanowiło stworzyć niniejszy projekt, który nie tylko zaspokoi istniejące potrzeby kulturalne i edukacyjne wśród społeczeństwa, ale też wesprze rewitalizację kultury romskiej i wykorzystanie jej potencjału do rozwoju usług kulturalnych regionu i Polski.

Do celów statutowych Stowarzyszenia Romów w Polsce należy: "zapewnienie właściwych warunków do zachowania i rozwoju dziedzictwa tradycji, języka i kultury Romów" oraz "popularyzacja w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romów oraz ich kultury". Realizując te cele w okresie dotychczasowej ponad dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenie przykładało i przykłada ogromną wagę do działań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kultury polskich Romów traktujemy przy tym jako część dla nas bardzo ważną dziedzictwa ogólnonarodowego. Działania prowadzone w tej sferze adresujemy nie tylko do społeczności romskiej, ale również większościowej. Mają one charakter integracyjny, co jest zgodne z jednym z nadrzędnych celów Stowarzyszenia, jakim jest zapewnienie integralnego funkcjonowania Romów w społeczeństwie większościowym przy zachowaniu ich własnej odrębności kulturowej.

Projekt pt. „Przenikanie kultury. Romowie kiedyś i dziś" przewiduje przygotowanie wystawy stałej i organizację uroczystości inauguracyjnej jej otwarcie w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce w Oświęcimiu. Wystawa podzielona została na 6 bloków tematycznych: Historia Romów do XVIII w.; Historia Romów XIX w. i pocz. XX wieku; Narodziny nazizmu i zagłada podczas II wojny światowej, Powojenne czasy: wędrówki, osiedlenia, komunizm; Czasy współczesne. Szczególnie ważną częścią jest część poświęcona malarzom romskim uznanym i sławnym na całym świecie, jednak jedynie w gronie ekspertów. Chcemy pokazać też tę część romskiej kultury, jakże ważną i odbiegającą od stereotypowego postrzegania Romów. Każdy z bloków tematycznych zostanie uzupełniony o projekcję filmową/audio zgodną z tematyką, którą podejmuje. Realizacja działań towarzyszących przewiduje wydanie katalogu wystawy w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim, 2 audiobooków edukacyjnych, które pozwolą dotrzeć do większego grona odbiorców oraz do niepiśmiennych Romów, jak również wydanie płyty CD z muzyką z gatunku Sinti Jazz, która przybliży ambitną muzykę romską szerokiej publiczności.

Szczegółowy opis merytoryczny wystawy

Każdy z prezentowanych okresów charakteryzuje się szczególnymi właściwymi sobie wydarzeniami oraz cechami. Niezwykle istotne wydają się relacje Romów ze społeczeństwem większościowym. Wystawa zostanie uzupełniona o współczesną sztukę romską. Projekt ten to unikatowa inicjatywa w skali ogólnopolskiej promująca oraz przybliżająca szerszemu odbiorcy szeroko pojętą kulturę romską oraz historię tej grupy.

Wystawa ta ma na celu ukazanie przy pomocy najnowocześniejszych technologii oraz wizji artystycznej wielowymiarowości romskiej kultury, oraz przedstawienia odbiorcom meandrów romskiej historii przez pryzmat zachodzących zmian. Wystawa jest formą opowieści o życiu i historii społeczności romskiej w pięciu perspektywach. Jest swojego rodzaju mostem łączącym historię ze współczesnością, tradycję z nowoczesnością oraz platformą ukazującą niezwykle istotne w tradycji romskiej życie wędrowne. Odbiorca ma możliwość odbycia niezwykłej podróży podczas której rolę przewodnika spełniają fotografie przedstawiające m.in: wędrówkę Romów z praojczyzny, historię migracji, realia życia wędrownego, czarne karty historii II wojny światowej, współczesność oraz prace artystów romskich. Wystawa w swej konstrukcji ma za zadanie ukazanie ciągłości historycznej, płynności życia, ciągłej wędrówki przez życie. Ekspozycja pozwoli odbiorcy na aktywne uczestnictwo w ,,opowieści" o mniejszości romskiej, jej kulturze, historii w dokonujących się przemianach. Wystawa ma charakter ponadlokalny, oprócz obrazów z życia tradycji i obyczajów kultury Romów na ziemiach polskich, obrazuje także jej zjawiska i przemiany, które dotknęły społeczność romską,a szczególnie jej kulturę, w wymiarze globalnym. Wystawa ukazuje różnorodność kulturową Romów - mniejszości etnicznej będącej integralną częścią społeczeństwa polskiego oraz wspólnoty narodów europejskich.

Ten edukacyjny wymiar wystawy ma na celu uświadomienie odbiorcom znaczenie dialogu między kulturami w życiu codziennym, zaznaczenie obecności mniejszości w życiu społecznym. Pomaga przełamywać istniejące stereotypy i przesądy na temat społeczności romskiej. Wystawa ma posłużyć za swoiste zwierciadło, w którym obijać się będą różne oblicza kultury polskiej, romskiej i europejskiej, jak również ukazanie wspólnoty dziejów historycznych. Wystawa będzie zaopatrzona w podpisy i teksty w 4 językach: polskim, romskim, angielskim i niemieckim, co pozwoli na promowanie jej i treści przez nią przekazywanych zarówno wśród Romów i nie-Romów, Polaków i obcokrajowców. Do wystawy stworzony zostanie katalog, częściowo sprzedawany, w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.

W skład wystawy oprócz ekspozycji w postaci fotografii wchodzić będą słuchowiska audio (w dwóch pomieszczeniach) oraz projekcje multimedialne(w trzech pomieszczeniach). Do prezentacji multimedialnej wykorzystane zostaną materiały będące w posiadaniu Stowarzyszenia Romów w Polsce, do prezentacji audio zostaną wykorzystane materiały, które będą stworzone specjalnie na planowaną wystawę. W ramach realizacji projektu przewidujemy wydanie dwóch audiobooków. Pierwszy to książka Edwarda Dębickiego pt. „Ptak umarłych". Publikacja ta, to wspomnienia twórcy cygańskiego zespołu Terno, pisarza, kompozytora, muzyka, instrumentalisty Edwarda Dębickiego. Dotyczą one dzieciństwa autora, które spędził na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, na styku kultur polskiej, ukraińskiej i cygańskiej. Książka napisana z chwytającą za serce prostotą, pokazująca nie tylko historię Polski I połowy XX wieku, ale także barwną kulturę Romów oraz ich codzienne życie zarówno w czasie II wojny światowej, jak i zaraz po niej w okresie przemian, których doświadczyli Polacy, także ci romskiego pochodzenia. Dzieło jest doskonałym materiałem edukacyjnym, który w ciekawy, wartki i wzruszający sposób pokazuje życie Romów i Polaków podczas jednego z najtrudniejszych okresów w dziejach tego kraju i Europy. Wydanie „Ptaka umarłych" w formie audiobooka pozwoli nie tylko wykorzystać go podczas działań, związanych z edukacją formalną i nieformalną, ale także przybliży historię Polski i Romów, żyjących od wieków w tym kraju, samym współbratymcom autora, z których część dotknięta jest zjawiskiem analfabetyzmu. Dzięki nagraniu wspomnień Edwarda Dębickiego, będzie można trafić także do nich. Drugi z planowanych audiobooków nosi tytuł ,, Historia i współczesność kultury romskiej". Jest to próba zmierzenia się z pokutującym powszechnie przekonaniem o hermetyczności i izolacjonizmie Romów. Na obraz Romów w powszechnej świadomości Polaków ogromny wpływ mają wzorce ukształtowane na przestrzeni ostatnich wieków przez literaturę, sztukę i historię oraz krzywdzące stereotypy. określenie ,,Rom" czy „Cygan" przywołuje pejoratywne konotacje i skojarzenia osadzone w przestrzeni mitycznej. To sprawia, że wiedza i poznanie zostały zastąpione przez stereotypy i uprzedzenia pomimo ponad 600-letniej obecności, Romowie nie stali się integralnymi członkami społeczności narodów europejskich. Audiobook ma za zadanie stać się ,,zwierciadłem", w którym odbiorca może dostrzec nie tylko dzieje Romów od chwili opuszczenia przez nich subkontynentu indyjskiego, lecz także odbicie samego siebie. Treści zawarte w audiobooku pomogą zrozumieć ludzi, którzy pomimo że różnią się od większości społeczeństwa językiem, wyglądem, kulturą i tradycją, są zarazem bardzo do niego podobni. Przedstawienie historii i kultury romskiej poprzez zaakcentowanie uniwersalnych wartości przynależnych wszystkim przedstawicielom rodzaju ludzkiego generuje przestrzeń spotkania z romską kulturą, tradycją i obyczajowością. Treści zawarte w audiobooku podkreślą elementy łączące wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, wyznawanej religii, czy przynależności kulturowej. Mają za zadanie Zachęcić do podjęcia wysiłku na rzecz wzajemnego zrozumienia i poznania. Dzięki formie audiobooka możliwe jest dotarcie do szerszego grona odbiorców w tym do niepiśmiennych Romów.

Kolejnym z planowanych działań jest wydanie płyty promującej wystawę, zawierającej nagrania tradycyjnej muzyki romskiej wykonywanej przez Józefa Jochymczyka Mersteina. Znajdujące się w repertuarze artysty utwory muzyczne swoją oryginalnością spowodują przybliżenie społeczeństwu większościowemu oraz mniejszości romskiej specyficznego stylu muzycznego, tzw. sinti jazzu, który ma swoje korzenie w zachodniej kulturze Romów Sinti z

Holandii, Belgii, Niemiec i Francji. Jest to romskie dziedzictwo kulturowe, które ukazuje jego

różnorodność i wielowymiarowość. W tym kontekście poprzez wieloaspektową prezentację różnych form działalności artystycznej zadanie ma na celu ukazanie obrazu romskiej tradycji i kultury w sposób jak najbardziej pełny i zgodny z rzeczywistością. Utowory które znajdą się na płycie wpisują się w pielęgnowanie tradycji romskiej, a także poprzez przedstawienie wielorakich form działalności kulturalnej społeczności romskiej propagować będą idee tolerancji, dialogu i multikulturalizmu. Wydanie płyty ma na celu przybliżenie odbiorcom walorów romskiej kultury i tradycji, kreowania rzeczywistego wizerunku Romów przeciwstawiającego się silnie zakorzenionemu wśród społeczności większościowej obrazowi społeczności romskiej opartemu na przesądach i stereotypach. W celu promocji płyty oraz całego przedsięwzięcia podczas inauguracji wystawy planowany jest koncert Józefa Jochymczyka Mersteina wraz z zespołem. Józef Jochymczyk Merstein to czołowy bard muzyki romskiej tzw. Sinti Jazz. Od roku 1983 do początku lat dziewięćdziesiątych współpracował z Polską Agencją Artystyczną „ PAGARD". W tym czasie koncertował w krajach byłej Jugosławii, Niemczech czy Austrii odnosząc wiele sukcesów estradowych jako unikat tego stylu. Występował wspólnie m.in. z zespołem DŻEM oraz muzykami jazzowymi w tym Zbyszkiem Namysłowskim czy Aloszą Awdiejewem w „Piwnicy pod Baranami".

Cele

Realizacja powyższego projektu zakłada następujące cele:

- stworzenie warunków do wzrostu wiedzy wśród odbiorców zarówno polskich jak i romskich oraz gości z zagranicy na temat romskiej kultury, tradycji, oraz tradycyjnego wędrownego stylu życia Romów;

- pokazanie wspólnoty losów historycznych chociażby poprzez tragiczne wydarzenia II wojny światowej i Holokaust, który dotknął zarówno Romów, jak i nie-Romów.

- umożliwienie odbiorcom możliwość zapoznania się z różnorodnością dorobku kulturowego i artystycznego społeczności romskiej w tym publikacji (wydanych w formie audiobooków), reprodukcji dzieł artystów romskich oraz muzyki;

- poprzez wystawę, audiobooki oraz płytę CD chcemy popularyzować wśród odbiorców idee wielokulturowości i pluralizmu kulturowego, społeczeństwa zróżnicowanego etnicznie oraz idee umożliwiające przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji;

- pokazanie spuścizny kulturowej Romów jako integralnej części polskiego oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego;

- zachęcenie odbiorców do zapoznania się z kulturą romską, do szerszego na nią spojrzenia, do podjęcia debaty dotyczącej oblicza jedności i odmienności, do dostrzeżenia obecności mniejszości w życiu społecznym i kulturalnym;

- wzrost zainteresowania tematyką dot. mniejszości romskiej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej;

- zaspokojenie istniejących potrzeb edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych wśród społeczeństwa większościowego.

Osoby zaangażowane w przedsięwzięcie

Opisywany projekt jest inicjatywą artystyczną, która ma pokazać barwną i różnorodną historię, tradycję i kulturę romską jako część dziedzictwa Polski i Europy. Nad realizacją koncepcji merytorycznej czuwać będą:

- Piotr Wójcik - znakomity fotoreporter i autor zamieszczanych w Gazecie Wyborczej portretów fotograficznych wybitnych Polaków, m.in. Jerzego Giedroycia, Ryszarda Kapuścińskiego, Jerzego Ficowskiego, Tadeusza Konwickiego, redaktor corocznych albumów fotograficznych Gazety Wyborczej, autor wystawy dokumentującej życie Romów polskich i rumuńskich „Warszawa Bukareszt 1996", autor albumu „Cyganie z obu stron Karpat", kurator wystawy „Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii Gazety Wyborczej" w Zachęcie, współautor multimedialnej historii kobiet „Więcej koleżanek, mniej kolesi". Członek założyciel Fundacji Picture Doc, który współpracuje ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce od 20 lat.

- Dr Joanna Talewicz - Kwiatkowska - doktor antropologii, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Stypendystka programu Marie Curie Conferences and Training Courses Multi Disciplinary and Cross National Approaches to Romany Studies a Model for Europe. Obecnie jest związana z Katedrą Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorka książki "Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień", współredaktorka książki pt. "Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji". Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Romowie- skazani na zagładę ramach programu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli Aktywna Pamięć Obywatelska (projekt nominowany do nagrody Komisji Europejskiej Golden Star 2008.) Kuratorka wystawy Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie, prezentowanej w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta" w Warszawie oraz wystawy fotografii Janusza Helfera pt. Cyganie Romowie. Zapomniane obrazy. Od 2004 roku koordynatorka projektu Historia i prawa człowieka cykl Spotkań z Romami ofiarami represji nazistowskich. Koordynatorka projektu "Romowie w Polsce. Między tradycją i nowoczesnością. Cykl spotkań z młodzieżą" w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 2007. Redaktorka naczelna miesięcznika społeczno-kulturalnego "Dialog-Pheniben".

- Dr Małgorzata Kołaczek - doktor nauk politycznych, absolwentka studiów magisterskich kierunek: stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka programu Socrates/ Erasmus, praca doktorska nt. etnicznej mobilizacji Romów w UE. Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, była uczestniczką wielu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. Europejskiej Konferencji o Edukacji Romów i Sinti w Stuttgarcie oraz stypendystką grantu Marii Curie Skłodowskiej na Central European University w Budapeszcie. Uczestniczka wielu badań, dotyczących społeczności romskiej. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce, pomagając w tworzeniu projektów edukacyjnych, kulturalnych i dofinansowanych z UE i budżetu państwa.

- Dr Kinga Orzeł - Dereń- doktor antropologii, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, gdzie obroniła dysertację doktorską pt: Tożsamość narodowa Polaków w Irlandii. Studium empiryczno- analityczne. Stypendystka w programach: Intensive Program/Erasmus "Europe, Intercultural Learning and Youth Work", Młodzież" White Boook" Autorka wielu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i portugalskim. Autorka publikacji książkowej pt.: „Śladami polskich kolonistów w Brazylii. Historia polskiego osadnictwa na terenach Santana" Uczestniczka konferencji i sympozjów. Prowadziła badania terenowe dotyczące tożsamości min. w Brazylii, USA, Irlandii oraz w Polsce.

- Dr Tadeusz Czekaj - historyk, doktor nauk humanistycznych. Od 1982 roku zajmuje się badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy historycznej w zakresie historii XIX i XX wieku. W przeszłości związany był ze Śląskim Instytutem Naukowym w Katowicach oraz Muzeum Historii Katowic. Autor publikacji książkowych, artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz wystaw o tematyce historycznej. Od roku 2002 pełnił funkcję wicedyrektora, a od roku 2003 dyrektora Romskiego Instytutu Historycznego, który funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Romów w Polsce. Koordynator projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Romów w Polsce między innymi projektów realizowanych w ramach Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce oraz Programu na Rzecz Zachowania Rozwoju Tożsamości Kulturowej Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2004-2008 pełnił funkcję koordynatora projektu „Romowie na Rynku Pracy", realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Uczestniczył w pracach Krajowej Sieci Tematycznej, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego grupy sieciowej „Aktywne wsparcie integracji społecznej i zawodowej" oraz członka Krajowej Grupy Strategicznej IW EQUAL. Aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej, socjalnej, kulturalnej i edukacyjnej Stowarzyszenia Romów w Polsce.

Pierwsza część wystawy - sala 4 i 5 - zrealizowana zostanie w ramach projektu pn. "Przenikanie kultury. Romowie kiedyś i dziś", ", realizowanego od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2013 roku, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura interwencje. Istnieje możliwość bezpłatnego indywidualnego bądź grupowego zwiedzenia wystawy w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce po 31.08.2013.

Chętnych prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Romów w Polsce

ul. Berka Joselewicza 5

32-600 Oświęcim

tel.: 0048 33 842 69 89

fax: 0048 33 842 53 92

www.stowarzyszenie.romowie.net

www.dialog-pheniben.pl

 

 Obecnie poszukujemy środków finansowych na sfinalizowanie projektu wraz z działaniami towarzyszącymi.

            tl_files/css/images/logo.png                                                                        tl_files/dialog24/NCK logo.jpg

Pliki do pobrania:

Projekt „Zintegrowani - Zmotywowani - Zaktywizowani - zindywidualizowany program kompleksowego wsparcia osób niepracujących” (Rozmiar: 66048 bajtów)
Projekt „Zintegrowani - Zmotywowani - Zaktywizowani - zindywidualizowany program kompleksowego wsparcia osób niepracujących” (Rozmiar: 66048 bajtów)
Projekt „Zintegrowani - Zmotywowani - Zaktywizowani - zindywidualizowany program kompleksowego wsparcia osób niepracujących” (Rozmiar: 66048 bajtów)

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)