O programie

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2005-2007 (Program FIO), stanowiący instrument finansowy wspierający proces budowy społeczeństwa obywatelskiego, wpisał się do świadomości społecznej i praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli III sektora w realizacji zadań publicznych.
W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2007 r. realizacji trzyletniego Programu FIO oraz jego kontynuacji w roku 2008 pod postacią rezerwy celowej budżetu państwa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a także zainteresowaniem podmiotów sektora pozarządowego udziałem w tym przedsięwzięciu, zaistniała uzasadniona potrzeba kontynuacji głównych założeń Programu FIO. Ustanowiono więc Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO).

PO FIO w swych założeniach będzie kontynuował główne cele i założenia Programu FIO oraz FIO 2008, a jednocześnie poprzez skorelowanie ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz SWRSO, stanowić będzie narzędzie realizacji polityki rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego.

PO FIO w nowej formule stanowi przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. PO FIO składa się z następujących priorytetów:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Ponadto realizowany będzie Priorytet V. Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji PO FIO.

Projekt Centrum Porad Obywatelskich i Prawnych dla Romów realizowany jest w ramach Priorytetu I.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)