Raport za kwiecień 2016 r.

z realizacji zadań Centrum Porad Obywatelskich i Prawnych dla Romów.

 

1)  W dniu 4 kwietnia 2016 r. wystąpiono do dyrektorów MOPS w Chrzanowie, PUP w Chrzanowie, PUP w Oświęcimiu, GOPS w Kętach, PUP w Wadowicach oraz MOPS w Oświęcimiu z prośbą o wyrażenie zgody na przeszkolenie pracowników tych instytucji publicznych w zakresie zasad funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości romskiej oraz w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego dotyczącego mniejszości, w tym prawa antydyskryminacyjnego. 
Z uzyskanych odpowiedzi   wynika, że pierwsze szkolenia odbędą się w maju 2016 r. 
2) W związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), zwanej pospolicie „500+”, opracowałem Poradę prawną, w której zawarłem podstawowe wiadomości niezbędne do uzyskania tego świadczenia. Porada ta została zamieszczona na stronie Stowarzyszenia. Oto jej treść:  
 
 Porada prawna 

dotycząca nabywania prawa do świadczenia wychowawczego (ustawa 500 +) oraz zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia

 

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). 
Zgodnie z przepisami  ustawy pomoc państwa polegać ma na przyznaniu matce, ojcu  lub faktycznym, czy prawnym opiekunom dziecka świadczenia wychowawczego, którego „celem  jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych” (art. 1 i 4). Świadczenie wychowawcze przysługuje  w wysokości  500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko wymienionym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, zaś w przypadku dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w rodzinie wynosi nie więcej niż 1200 zł (art.5). W przypadku drugiego i kolejnego dziecka dochód już nie ma znaczenia.
Świadczenie przysługuje , jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;                                                                     -dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;                                                                                                           - pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze (art. 8). 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia należy składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o świadczenie, bądź drogą elektroniczną.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty (art. 13) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, takie  jak:
- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych przez każdego członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na który ustalane jest prawo do świadczenia (w przypadku ubiegania się o świadczenie na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. jest to 2014 r.);
- oświadczenie o deklarowanych dochodach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem;
- inne zaświadczenia lub oświadczenia (np. sądowe dotyczące sytuacji rodzinnej rodzica lub dziecka) .
Należy dodać, że urząd gminy, czy miasta może zażądać także innych zaświadczeń dokumentujących sytuację ekonomiczna lub rodzinną wnioskodawcy oraz dziecka.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego  wniosku urząd gminy (miasta) wzywa wnioskodawcę do poprawienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu (art. 25).
Uwaga: Przedstawiona porada dotyczy tylko podstawowych kwestii i nie wyjaśnia wszystkich zagadnień i wątpliwości. W związku z czym,  w razie potrzeby,  należy skontaktować się z urzędnikiem  w gminie zajmującym się sprawami świadczeń wychowawczych celem uzyskania niezbędnych informacji.

3)  W związku ze zniszczeniem przez nieznanych sprawców pomnika upamiętniającego rozstrzelanie przez Niemców w czasie II wojny światowej w Borzęcinie 29 Romów, w tym 21 dzieci i 5 kobiet – Stowarzyszenie opublikowało oświadczenie, które zamieszczono na jego stronie. Oto treść oświadczenia:  

Oświadczenie 
z dnia 27 kwietnia  2016 r. 
Stowarzyszenia Romów w Polsce 

 w sprawie zniszczenia pomnika koło Borzęcina upamiętniającego zagładę  Romów w okresie II wojny światowej 

 

Z niedowierzaniem i wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o haniebnym i wandalskim czynie nieznanych sprawców w lesie koło Borzęcina, którzy zniszczyli pomnik upamiętniający rozstrzelanie przez Niemców w okresie II wojny światowej 29 Romów. 
Haniebność czynu polega na zniszczeniu skromnego pomnika, jedynego materialnego dowodu zamordowania przez niemieckich okupantów 29 przedstawicieli naszej mniejszości, w tym 5 kobiet i 21 dzieci. Ludzie Ci ukrywali się w  podborzęcińskim lesie, gdyż była to jedyna szansa na przeżycie. 
Działając w ten sposób, ci „nieznani sprawcy” postawili się po stronie hitlerowskich oprawców. Zastanawiamy się co kierowało tymi ludźmi? Co chcieli zamanifestować? Czy działanie to nie ma związku z ostatnimi wystąpieniami narodowców? Wniosek taki nasuwa się po analizie programu i wystąpień przedstawicieli  tego ugrupowania,  dla których Polska musi być narodowo jednorodna.  W takiej Polsce nie ma miejsca m.in. dla Romów, mniejszości zamieszkującej nasz kraj od ponad 600 lat. Nie ma w niej – jak widać – także miejsca dla skromnego pomnika upamiętniającego zamordowanych przez Niemców współobywateli.
Zwracając uwagę na powyższe fakty  apelujemy do organów ścigania o doprowadzenie do wykrycia sprawców oraz ich przykładnego ukarania.
Apelujemy także do lokalnych struktur Kościoła Katolickiego – gdyż zakładamy, że czynu dopuścili się lokalni mieszkańcy będący w zdecydowanej większości katolikami - o przeprowadzenie w ramach posiadanych możliwości akcji uświadamiającej wiernym bezprawność oraz niezgodność z zasadami wiary podobnych działań.
Mamy nadzieję, że wskazany czyn to tylko jednorazowy wybryk oraz, że w ślad za nim nie pójdą dalsze nienawistne, rasistowskie działania, lecz tym razem już skierowane nie na zniszczenie pomnika, lecz wobec sąsiadów romskiego pochodzenia.          
Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego

4)   W dniu 29 kwietnia 2016 r. prawnik opracował pismo do komornika sądowego w sprawie rozliczenia prowadzonej egzekucji  wobec romskiego dłużnika (żyranta).  Pismo w aktach Programu.
5) W dniu 8 kwietnia 2016 prawnik napisał Romce skargę do WSA na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.
  
                                                                                                                                      Kraków, dnia  8.4.2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

za pośrednictwem

Szefa Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa  
Skarżąca: Józefa Cz.                                                                                                                                                                                                                                             Organ administracji: 
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Skarga 
na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 3 marca 2016 r. nr DSE3-K0918-KT765-7/16 utrzymującą w mocy decyzję własna z dnia 25 marca 2015 r. nr DSE3-K0918-KT765-3/16 odmawiającą przyznania uprawnień kombatanckich.
Zaskarżam w całości  decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  z dnia 3 marca 2016 r. nr DSE3-K0918-KT765-7/16 utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia 25 marca 2015 r. nr DSE3-K09118-KT765-3/16 i wnoszę o jej uchylenie w całości. 
Jednocześnie działając w oparciu o art. 54 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  wnoszę by Organ administracyjny  w zakresie swojej właściwości uwzględnił skargę i przyznał mi uprawnienia kombatanckie – z uwagi na wystąpienie w sprawie nowych dowodów.
Uzasadnienie
1. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że podstawą odmowy przyznania uprawnień kombatanckich było moje oświadczenie złożone w trakcie przesłuchania, iż nie pamiętam, czy w czasie okupacji byłam w getcie, czy obozie oraz, że ubiegam się o uprawnienie kombatanckie z tytułu pozostawania bez opieki rodziców w czasie wojny.  Nadto z decyzji wynika, że nie pamiętam, czy składałam relacje przez Romskim Instytutem Historycznym oraz, że nie znam świadków, którzy złożyli oświadczenie w mojej sprawie.  Wszystko to może być prawdziwe, gdyż skończyłam już 80 lat i mam wielkie problemy z pamięcią i kojarzeniem faktów i rzeczywistości. Nadto w takcie przesłuchania byłam w tak wielkim stresie, ze nie wiedziałam co się dzieje i o co chodzi przesłuchującemu.
Organ stwierdził nadto w uzasadnieniu, ze IPN nie potwierdził okoliczności osadzenia mnie w getcie, gdyż nie udało mu się odnaleźć żadnych informacji na temat pobytu Romów w getcie w Rawie Mazowieckiej (mowa jest tylko o Żydach).
W związku ze stwierdzeniami z pkt 1 i 2 Organ administracji odmówił przyznania uprawnień kombatanckich. 
2. W związku z powyższym stwierdzam, że Organ administracji  ocenił jedynie fakty a nie zajął się dowodami:
W zaskarżonej decyzji Organ administracji w ogóle nie ustosunkował się do:
a/ mojego pisma z 22 lutego 2016 r. skierowanego o Organu w którym poinformowałam, że na podstawie umowy między rządem RP a rządem RFN z dnia 5 grudnia 2014 r. o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostałam uznana przez stronę niemiecką za prześladowaną w związku z dobrowolną pracą w getcie w Rawie Mazowieckiej.  Niestety w tej dacie nie posiadałam jeszcze pisma z RFN w sprawie potwierdzenia pobytu w getcie. Takie pismo otrzymałam kilka dni później. W związku z czym załączam pismo z dnia 24 lutego 2016 r.  z niemieckiego ZUS-u tj. Deutsche Rentenversicherung  z siedzibą w Berlinie, z którego wprost wynika, że  udokumentowano tylko 18 miesięcy pobytu w getcie ( strona pierwsza , trzeci akapit od dołu –„nur 18 Wartezeitmonate”).  Pismo to jest w języku niemieckim, gdyż nie stać mnie na opłacenie tłumacza przysięgłego. Zachodzi pytanie dlaczego strona niemiecka potwierdziła mój pobyt w getcie zaś strona polska tego odmawia. Stan świadomości wnioskodawcy w takiej sytuacji nie jest istotny, gdyż powinny liczyć się tylko dowody a takim jest pismo niemieckiego ZUS-u.
b/ Zauważam, ze Organ administracji przeszedł do porządku dziennego nad rekomendacja ZG Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz zeznaniami dwóch świadków złożonymi przed Romskim Instytutem Historycznym. Dowody te zostały potwierdzone przez w/w pismo strony niemieckiej. W związku z tym należy skonfrontować przedstawione dowody z dokumentacją strony niemieckiej mając na uwadze stan mojego zdrowia, w szczególności zdrowia intelektualnego (demencja, zaniki pamięci oraz stres związany z kontaktami z urzędnikami).  
Dowód:                                                                                                                         1) pismo z dnia 22 lutego 2016 r.
2) pismo Deutscheversicherung z dnia 24.2.2016 r. 
W przedstawionej sytuacji wnoszę jak na wstępie. 

6)  Dla potrzeb Romów występujących do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznanie uprawnień kombatanckich prawnik opracował  w kwietniu 2016 r. wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania administracyjnego, w tym z kosztów tłumaczenia dokumentów  niemieckich na język polski. Oto wzór pisma:

……………………………………                                    ……………………., dnia ………………………….. 2016 r.

Urząd do Spraw Kombatantów
 i Osób Represjonowanych
w Warszawie

W związku z toczącym się przed tamtejszym  Urzędem postępowaniem w sprawie przyznania mi  uprawnień kombatanckich - na podstawie art. 75 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego -przedstawiam dokument ………………………………………… spisany w języku niemieckim stanowiący dowód na okoliczność …………………………………………………..
Dokument ten jest istotny z punktu widzenia udowodnienia moich żądań.
Równocześnie kierując się zapisem art. 267 Kpa wnoszę  o zwolnienie mnie w całości od ponoszenia opłat za przetłumaczenie wymienionego dokumentu oraz o dokonanie tego  tłumaczenia przez tamtejszy Urząd na jego koszt, gdyż z powodu ubóstwa nie jestem w stanie sama  zapłacić za tłumaczenie wskazanego dokumentu  na język polski.  Oświadczam, że moje dochody miesięcznie wynoszą kwotę zł ………….. oraz, że kwota ta w 100 % wydawana jest na podstawowe potrzeby życiowe.  

…………………………………………………………7)  W dniu 22 kwietnia 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce wraz z prawnikiem  uczestniczyli w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w MSWiA  Panem Sebastianem Chwałkiem. W trakcie spotkania poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem mniejszości romskiej w Polsce, działalności Stowarzyszenia a także inne sprawy (np. dotyczące integracji, dyskryminacji, wydawania czasopism, działania Komisji Wspólnej itp.).
7) Monitoring prasy w  kwietniu 2016 r.:
- „Dziennik Polski” z dnia 8.4.2016 r. – artykuł „Samowole mają być legalne.” (domy w Koszarach) ;
- „Dziennik Polski” z dnia 13.4.2016 r. – artykuł „Nie chcą obsługiwać Romów”             - „Dziennik Polski” z dnia 22-24.4.2016 r. – artykuł „Zdewastowano pomnik pamięci Romów”;
- „Dziennik Polski z dnia 26.4.2016 r. – artykuł  „Wandale przeciw Romom”;

8) Monitoring Internetu w kwietniu 2016 r., portale:
1/ www.gazetakrakowska.pl, „Romski grób stanął w ogniu. Romowie z Koszar mówią o podpaleniu”;
2/ www.pulshr.pl/edukacja, „Romowie w Polsce: Jakie mają problemy i potrzeby”; 
3/ www.gazetawroclawska.pl/ „Wrocław stolica Romów. Mieszka ich u nas najwięcej w  Polsce. Jak żyją?”; 
4/ www.gazetakrakowwska.pl/ „Koszary. Samowole mają być legalne”;
5/  http://uwaga.tvn.pl/reportaze, „Chcą utworzyć romskie getto”;
6/ http://nowysacz.naszemiasto.pl, „Strach minął. Romowie już się zadomowili w Marcinkowicach”;
7/ http://nowysacz.naszemiasto.pl/ „Romowie z Maszkowic nie pójdą do nowych mieszkań, na które gmina dostała 900 tys. zł”. 
 
9) W kwietniu 2016 r. pracownicy biura Stowarzyszenia oraz prawnik przyjęli w sprawach prawnych oraz pomocy humanitarnej 43 osoby pochodzenia romskiego.

Oświęcim, 6 maja 2016 r.
prawnik S. Rydzoń,  r.p. 
 


Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)