O projekcie

Projekt pt. "Po obu stronach Karpat. Cykl warsztatów dla młodzieży polskiej i słowackiej"

Projekt realizowany jest w okresie od lutego 2013 do listopada 2013 roku. Głównym celem projektu będzie nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznością polską i słowacką, zmierzające do integracji tych społeczności i regionów objętych programem, poprzez wzajemną wymianę młodzieży polskiej i słowackiej pochodzenie romskiego, przyczyniająca się do zacieśnienia współpracy transgranicznej. Bezpośrednim celem będzie zapoznanie się z kulturą, historią i walorami turystycznymi odwiedzanego regionu, wzajemnym poznawaniem się w celu przełamywania stereotypów i objawów dyskryminacji, barier kulturowych i etnicznych a także zdobycie podstawowej wiedzy o fotografii i jej technice użytkowej co w przyszłości może owocować praktycznym i zawodowym wykorzystaniem. Poprzez udział w warsztatach zacieśnienie wzajemnych kontaktów, wzmacnianie współpracy regionów oraz odnawianie i kultywowanie regionalnych tradycji i obyczajów romskich. Projekt przyczyniać się będzie do rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć transgranicznych w zakresie kultury i turystyki. Zapoznawać z historią tych regionów oraz ma wpływ edukacyjny w kontekście wzajemnej wymiany doświadczeń z dziedziny kultury, języka oraz poznania polskich, słowackich i romskich tradycji i obyczajów, tworząc przesłanki do kolejnych projektów realizowanych w przyszłości.

Grupami docelowymi projektu będzie młodzież romska z Polski, która mieszka na obszarze objętym programem współpracy transgranicznej. Mając na uwadze ilość uczestników projektu – 20 osób z Polski, można przyjąć ich szerokie integracyjne i edukacyjne oddziaływanie poprzez wzajemne kontakty z członkami rodzin, młodzieżą szkolną czy znajomymi  co wyraźnie poszerza krąg osób objętych oddziaływaniem projektu i wzmacnia jej transgraniczny charakter z korzyścią dla mieszkańców obu krajów. Niebagatelna jest też rola docierania poprzez partnerów realizujących ten projekt do różnych instytucji i środowisk lokalnych na terenie realizacji projektu a także poprzez działania promocyjne docieranie do szerokiego grona użytkowników internetu mieszkających nie tylko w rejonie realizacji projektu.

Projekt Po oboch stranách Karpát. Cyklus workshopov pre poľskú a slovenskú mládež

bude realizovaný v období od februára 2013 do novembra 2013. Hlavným cieľom projektu bude nadviazanie a posilnenie priamych kontaktov medzi poľskou a slovenskou komunitou, smerujúce k integrácii týchto komunít a regiónov zahrnutých do programu cez vzájomnú výmenu poľskej a slovenskej mládeže rómskeho pôvodu, prispievajúcu k posilneniu cezhraničnej spolupráce. Priamym cieľom bude oboznámenie sa s kultúrou, dejinami a turistickými atraktivitami navštevovaného regiónu cez vzájomné spoznávanie sa za účelom prekonávania stereotypov a prejavov diskriminácie, kultúrnych a etnických bariér a taktiež získanie základných vedomostí o fotografii a jej úžitkovej technike, čo môže v budúcnosti vyúsťovať do praktického a profesionálneho využitia. Cez účasť na workshopoch bude nasledovať posilňovanie vzájomných kontaktov a spolupráce regiónov a obnova a pestovanie regionálnych rómskych zvykov a tradícií. Projekt bude prispievať k rozširovaniu spoločných cezhraničných podujatí v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Oboznamuje s dejinami týchto regiónov a má edukačný vplyv v kontexte vzájomnej výmeny skúseností v oblasti kultúry, jazyka a spoznania poľských, slovenských a rómskych tradícií a zvykov, vytvárajúc predpoklady pre ďalšie projekty realizované v budúcnosti.
Cieľovou skupinou projektu bude rómska mládež z Poľska, ktorá býva na území zahrnutom do programu cezhraničnej spolupráce. Berúc do úvahy počet účastníkov projektu – 20 osôb z Poľska, možno uznať ich široké integračné a edukačné pôsobenie cez vzájomné kontakty s rodinnými príslušníkmi, školskou mládežou či známymi, čo výrazne rozširuje okruh osôb v oblasti pôsobenia projektu a posilňuje jeho cezhraničný charakter k prospechu obyvateľov oboch štátov. Významná je tiež úloha prichádzania prostredníctvom partnerov realizujúcich tento projekt do rôznych inštitúcií a miestnych skupín na území realizácie projektu, a taktiež prichádzania cez propagačné aktivity k širokému okruhu používateľov internetu bývajúcich nielen na území realizácie projektu.

O programie

Mikroprojekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 To kontynuacja „Wspólnego Funduszu Małych Projektów” realizowanego przez Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry na pograniczu polsko-słowackim od 2000 roku w ramach przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej Phare CBC oraz wyodrębnionego działania 2.3 – „Wsparcie inicjatyw lokalnych” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006. W obszarze wsparcia Euroregiony Karpacki, Tatry, Beskidy oraz Wyższe Jednostki Terytorialne krajów: Prešovskiego i Žilińskiego (Republika Słowacka) zrealizowały w tym okresie projekty z dziedziny rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej, demokracji lokalnej, ochrony środowiska, turystyki, zdrowia i przepływu informacji. W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 wnioskodawcy będą mogli otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wsparcie do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
Fundusz stanowi narzędzie na rzecz wspierania projektów o mniejszym zakresie finansowym na szczeblu lokalnym. Chodzi przede wszystkim o wspieranie nowych działań w ramach danego obszaru, w szczególności przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powiązań między podmiotami, które realizują swoje działania w szczególności w obszarze przygranicznym. Mikroprojekty będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych, przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów na rzecz poprawy infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Z całej kwoty przeznaczonej na Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 na Fundusze Mikroprojektów realizowane przez euroregiony przeznaczonych jest 17% łącznej alokacji.
W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 mikroprojekty wdrażane są poprzez realizację projektów parasolowych. Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego, obejmującego zarządzanie i realizację mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim, odpowiedzialny jest Partner Wiodący oraz partnerzy krajowi i zagraniczni tj. po stronie polskiej Euroregion Karpacki, Euroregion Beskidy i Euroregion Tatry, po stronie słowackiej Wyższe Jednostki Terytorialne krajów Prešovskiego i Žilińskiego. Funkcję partnera Wiodącego w projekcie parasolowym na lata 2008-2010 pełni Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska a na lata 2011-2013 będzie pełniła Wyższa Jednostka Terytorialna (VUC) Prešov.Projekt realizovaný v období február 2013 - november 2013. Viac informácií – jednotlivé časti.
www.euroregion-beskidy.pl


O Programe

Mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 Je to pokračovanie v „Spoločnom fonde malých projektov” realizovaného Euroregiónmi: Beskydy, Karpatský, Tatry na poľsko-slovenskom pohraničí od 2000 roku v rámci programu Európske únie - Phare CBC aj osobitnej aktivity 2.3 – „Podpora miestnych iniciatív” realizovanéj v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika 2004-2006. V oblasti podpory Euroregióny: Karpatský, Tatry, Beskydy aj vyššie územné samosprávne celky krajov: Prešovského a Žilinského (Slovenská republika) realizovali v tom období projekty z oblasti hospodárskeho rozvoja, kultúrnej výmeny, miestnej demokracie, ochrany životného prostredia, turistiky, zdravotníctva a pohybu informácií. W Programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 navrhovatelia budú môcť získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) podporu do výšky 85% nákladov kvalifikovaných v projekte.
Fond je nástrojom pre podporu projektov s menším finančným rozsahom na miestnej úrovni. Ide predovšetkým o podporu nových aktivít v rámci daného územia, najmä podujatí smerujúcich k rozvoju cezhraničnej spolupráce a tvoreniu nových spojení medzi subjektmi, ktoré realizujú svoje činnosti najmä na prihraničnom území. Mikroprojekty budú predovšetkým smerovať k rozvoju cezhraničných medziľudských vzťahov, spoločenských iniciatív, vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Je tiež možná podpora mikroprojektov pre zlepšenie infraštruktúry na danom území, najmä v oblasti vybavenia mestskej a turistickej bázy s cezhraničným dopadom. Z celej sumy určenej pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 pre Fondy mikroprojektov realizované euroregiónmi je určených 17% celkovej alokácie. V Programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 mikroprojekty sú implementované realizáciou projektov vo forme „dáždnika“. Za prípravu žiadosti o dofinancovanie takého projektu, zahŕňajúceho manažment a realizáciu mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí, je zodpovedný Vedúci partner aj štátni a zahraniční partneri, t.j. na poľskej strane Karpatský euroregión, Euroregión Beskydy a Euroregión Tatry, na slovenskej strane Vyššie územné celky krajov: Prešovského i Žilinského. Funkciu Vedúceho partnera v projekte pre roky 2008-2010 plní Spolok Karpatský euroregión Poľsko a pre roky 2011-2013 bude ju plniť Vyšší územný celok (VUC) Prešov.
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu miestneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)