O projekcie

Projekt pt. "Po obu stronach Karpat. Cykl warsztatów dla młodzieży polskiej i słowackiej"

Projekt realizowany jest w okresie od lutego 2013 do listopada 2013 roku. Głównym celem projektu będzie nawi±zanie i wzmocnienie bezpo¶rednich kontaktów pomiędzy społeczno¶ci± polsk± i słowack±, zmierzaj±ce do integracji tych społeczno¶ci i regionów objętych programem, poprzez wzajemn± wymianę młodzieży polskiej i słowackiej pochodzenie romskiego, przyczyniaj±ca się do zacie¶nienia współpracy transgranicznej. Bezpo¶rednim celem będzie zapoznanie się z kultur±, histori± i walorami turystycznymi odwiedzanego regionu, wzajemnym poznawaniem się w celu przełamywania stereotypów i objawów dyskryminacji, barier kulturowych i etnicznych a także zdobycie podstawowej wiedzy o fotografii i jej technice użytkowej co w przyszło¶ci może owocować praktycznym i zawodowym wykorzystaniem. Poprzez udział w warsztatach zacie¶nienie wzajemnych kontaktów, wzmacnianie współpracy regionów oraz odnawianie i kultywowanie regionalnych tradycji i obyczajów romskich. Projekt przyczyniać się będzie do rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć transgranicznych w zakresie kultury i turystyki. Zapoznawać z histori± tych regionów oraz ma wpływ edukacyjny w kontek¶cie wzajemnej wymiany do¶wiadczeń z dziedziny kultury, języka oraz poznania polskich, słowackich i romskich tradycji i obyczajów, tworz±c przesłanki do kolejnych projektów realizowanych w przyszło¶ci.

Grupami docelowymi projektu będzie młodzież romska z Polski, która mieszka na obszarze objętym programem współpracy transgranicznej. Maj±c na uwadze ilo¶ć uczestników projektu – 20 osób z Polski, można przyj±ć ich szerokie integracyjne i edukacyjne oddziaływanie poprzez wzajemne kontakty z członkami rodzin, młodzież± szkoln± czy znajomymi  co wyraĽnie poszerza kr±g osób objętych oddziaływaniem projektu i wzmacnia jej transgraniczny charakter z korzy¶ci± dla mieszkańców obu krajów. Niebagatelna jest też rola docierania poprzez partnerów realizuj±cych ten projekt do różnych instytucji i ¶rodowisk lokalnych na terenie realizacji projektu a także poprzez działania promocyjne docieranie do szerokiego grona użytkowników internetu mieszkaj±cych nie tylko w rejonie realizacji projektu.

Projekt Po oboch stranách Karpát. Cyklus workshopov pre poµskú a slovenskú mládeľ

bude realizovaný v období od februára 2013 do novembra 2013. Hlavným cieµom projektu bude nadviazanie a posilnenie priamych kontaktov medzi poµskou a slovenskou komunitou, smerujúce k integrácii týchto komunít a regiónov zahrnutých do programu cez vzájomnú výmenu poµskej a slovenskej mládeľe rómskeho pôvodu, prispievajúcu k posilneniu cezhraničnej spolupráce. Priamym cieµom bude oboznámenie sa s kultúrou, dejinami a turistickými atraktivitami navątevovaného regiónu cez vzájomné spoznávanie sa za účelom prekonávania stereotypov a prejavov diskriminácie, kultúrnych a etnických bariér a taktieľ získanie základných vedomostí o fotografii a jej úľitkovej technike, čo môľe v budúcnosti vyús»ova» do praktického a profesionálneho vyuľitia. Cez účas» na workshopoch bude nasledova» posilňovanie vzájomných kontaktov a spolupráce regiónov a obnova a pestovanie regionálnych rómskych zvykov a tradícií. Projekt bude prispieva» k roząirovaniu spoločných cezhraničných podujatí v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Oboznamuje s dejinami týchto regiónov a má edukačný vplyv v kontexte vzájomnej výmeny skúseností v oblasti kultúry, jazyka a spoznania poµských, slovenských a rómskych tradícií a zvykov, vytvárajúc predpoklady pre ďaląie projekty realizované v budúcnosti.
Cieµovou skupinou projektu bude rómska mládeľ z Poµska, ktorá býva na území zahrnutom do programu cezhraničnej spolupráce. Berúc do úvahy počet účastníkov projektu – 20 osôb z Poµska, moľno uzna» ich ąiroké integračné a edukačné pôsobenie cez vzájomné kontakty s rodinnými prísluąníkmi, ąkolskou mládeľou či známymi, čo výrazne roząiruje okruh osôb v oblasti pôsobenia projektu a posilňuje jeho cezhraničný charakter k prospechu obyvateµov oboch ątátov. Významná je tieľ úloha prichádzania prostredníctvom partnerov realizujúcich tento projekt do rôznych inątitúcií a miestnych skupín na území realizácie projektu, a taktieľ prichádzania cez propagačné aktivity k ąirokému okruhu pouľívateµov internetu bývajúcich nielen na území realizácie projektu.

O programie

Mikroprojekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 To kontynuacja „Wspólnego Funduszu Małych Projektów” realizowanego przez Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry na pograniczu polsko-słowackim od 2000 roku w ramach przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej Phare CBC oraz wyodrębnionego działania 2.3 – „Wsparcie inicjatyw lokalnych” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006. W obszarze wsparcia Euroregiony Karpacki, Tatry, Beskidy oraz Wyższe Jednostki Terytorialne krajów: Preąovskiego i ®ilińskiego (Republika Słowacka) zrealizowały w tym okresie projekty z dziedziny rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej, demokracji lokalnej, ochrony ¶rodowiska, turystyki, zdrowia i przepływu informacji. W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 wnioskodawcy będ± mogli otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wsparcie do wysoko¶ci 85% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
Fundusz stanowi narzędzie na rzecz wspierania projektów o mniejszym zakresie finansowym na szczeblu lokalnym. Chodzi przede wszystkim o wspieranie nowych działań w ramach danego obszaru, w szczególno¶ci przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powi±zań między podmiotami, które realizuj± swoje działania w szczególno¶ci w obszarze przygranicznym. Mikroprojekty będ± ukierunkowane przede wszystkim na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych, przedsięwzięć o¶wiatowych i kulturalnych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów na rzecz poprawy infrastruktury danego obszaru, w szczególno¶ci w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Z całej kwoty przeznaczonej na Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 na Fundusze Mikroprojektów realizowane przez euroregiony przeznaczonych jest 17% ł±cznej alokacji.
W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 mikroprojekty wdrażane s± poprzez realizację projektów parasolowych. Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego, obejmuj±cego zarz±dzanie i realizację mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim, odpowiedzialny jest Partner Wiod±cy oraz partnerzy krajowi i zagraniczni tj. po stronie polskiej Euroregion Karpacki, Euroregion Beskidy i Euroregion Tatry, po stronie słowackiej Wyższe Jednostki Terytorialne krajów Preąovskiego i ®ilińskiego. Funkcję partnera Wiod±cego w projekcie parasolowym na lata 2008-2010 pełni Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska a na lata 2011-2013 będzie pełniła Wyższa Jednostka Terytorialna (VUC) Preąov.Projekt realizovaný v období február 2013 - november 2013. Viac informácií – jednotlivé časti.
www.euroregion-beskidy.pl


O Programe

Mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poµská republika – Slovenská republika 2007-2013 Je to pokračovanie v „Spoločnom fonde malých projektov” realizovaného Euroregiónmi: Beskydy, Karpatský, Tatry na poµsko-slovenskom pohraničí od 2000 roku v rámci programu Európske únie - Phare CBC aj osobitnej aktivity 2.3 – „Podpora miestnych iniciatív” realizovanéj v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poµsko-Slovenská republika 2004-2006. V oblasti podpory Euroregióny: Karpatský, Tatry, Beskydy aj vyąąie územné samosprávne celky krajov: Preąovského a ®ilinského (Slovenská republika) realizovali v tom období projekty z oblasti hospodárskeho rozvoja, kultúrnej výmeny, miestnej demokracie, ochrany ľivotného prostredia, turistiky, zdravotníctva a pohybu informácií. W Programe cezhraničnej spolupráce Poµská republika – Slovenská republika 2007-2013 navrhovatelia budú môc» získa» z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) podporu do výąky 85% nákladov kvalifikovaných v projekte.
Fond je nástrojom pre podporu projektov s menąím finančným rozsahom na miestnej úrovni. Ide predovąetkým o podporu nových aktivít v rámci daného územia, najmä podujatí smerujúcich k rozvoju cezhraničnej spolupráce a tvoreniu nových spojení medzi subjektmi, ktoré realizujú svoje činnosti najmä na prihraničnom území. Mikroprojekty budú predovąetkým smerova» k rozvoju cezhraničných medziµudských vz»ahov, spoločenských iniciatív, vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Je tieľ moľná podpora mikroprojektov pre zlepąenie infraątruktúry na danom území, najmä v oblasti vybavenia mestskej a turistickej bázy s cezhraničným dopadom. Z celej sumy určenej pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Poµská republika – Slovenská republika 2007-2013 pre Fondy mikroprojektov realizované euroregiónmi je určených 17% celkovej alokácie. V Programe cezhraničnej spolupráce Poµská republika – Slovenská republika 2007-2013 mikroprojekty sú implementované realizáciou projektov vo forme „dáľdnika“. Za prípravu ľiadosti o dofinancovanie takého projektu, zahŕňajúceho manaľment a realizáciu mikroprojektov na poµsko-slovenskom pohraničí, je zodpovedný Vedúci partner aj ątátni a zahraniční partneri, t.j. na poµskej strane Karpatský euroregión, Euroregión Beskydy a Euroregión Tatry, na slovenskej strane Vyąąie územné celky krajov: Preąovského i ®ilinského. Funkciu Vedúceho partnera v projekte pre roky 2008-2010 plní Spolok Karpatský euroregión Poµsko a pre roky 2011-2013 bude ju plni» Vyąąí územný celok (VUC) Preąov.
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu miestneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Poµská republika – Slovenská republika 2007-2013

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 O¶więcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)